An toàn lao động
Cập nhật: 09.04.2015 09:59

Quản lý và trách nhiệm

  • Môi trường sức khỏe an toàn được xem là 1 phần không thể thiếu trong bô máy tổ chức và hoạt động Công ty nhà thép Thuận Lê
  • Tuân chỉ các yêu cầu và điều luật trong và ngoài môi trường làm việc của chính sách này.
  • Đo lường hệ thống quản lý môi trường sức khỏe an toàn.

Môi trường làm việc

  • Giảm đến mức tối thiểu tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
  • Duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, cung cấp và đào tạo thông tin cần thiết.

Liên tục cải tiến

  • Giám sát và đo lường việc thực hiện. 
  • Đẩy mạnh thực hiện để tăng hiệu quả.

Điều khiển và kiểm soát

  • Áp dụng các qui định của SHE cho toàn bộ qui trình hoạt động công nghệ và phát triển sản phẩm.
  • Trong TH khẩn cấp tập trung tại cổng chính của xưởng.
  • Kiểm tra việc tuân thủ chính sách từ tất cả các cấp quản lý đến nhân viên.

Thông tin phòng tránh

  • Thông tin về chính sách môi trường sức khỏe an toàn đến tất cả mọi người.
  • Thông tin mọi người về các bước thực hiện an toàn trong trường hợp khẩn cấp.