Đạm Phú Mỹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Cập nhật: 14.04.2015 07:32
  • Tên dự án: Đạm Phú Mỹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  • Địa điểm: Xuân Lộc – Đồng Nai 
  • Quy mô: 4.500m2
  • Ngày hoàn thành: 07/2012